top of page
Picture9_edited.png
Picture10.png

SALES ASSISTANT

SYSTEM (SAS)

ระบบบริหารจัดการงานขายจาก Genisys

ระบบที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Software main modules

มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ครอบคลุม รองรับทุก Activity ของงานขาย ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงปิดการขาย ครบถ้วนระบบเดียว

  • General Sale

  • Online Sale (Domestic/Oversea)

  • Consign Sale

  • Finance Receive

  • AI Report

Picture8.png
Picture12.png
Picture13.png

ข้ามขีดจำกัดงานขาย เพิ่มพื้นที่ทางการตลาดของคุณ

ด้วยระบบรองรับการซื้อขายผ่าน Platform Online เช่น Shopee/ Lazada ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

Picture14.png
bottom of page